جهت فعالسازی گارانتی، به لینک  https://zil.ink/jantech.iran موارد زیر ارسال شود

۱.کدملی
۲.تاریخ تولد
۳.آدرس
۴.شماره همراهی که به نام کدملی باشد
۵.عکس گارانتی محصول